Menu

Despre cabinet

Cabinetul de avocat este situat vis-a vis de Tribunalul Cluj. Este accesibil publicului, însă nu există un program fixat pentru primirea publicului, tocmai de aceea se practică programarea telefonică prealabilă.

Regulile cabinetului respectă cu stricteţe normele etice impuse de Legea nr. 51/1991 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Evidenţiez următoarele reguli:

1. Respectarea cu stricteţe a secretului profesional. Tot ceea ce se discută între client şi avocați rămâne secret, indiferent că informaţiile componente ale discuţiilor se nasc în faza de consultaţie sau după angajarea avocatului. Păstrarea secretului se raportează la toate persoanele, inclusiv prieteni şi membrii familiei avocaților.

Dincolo de aspectele morale ale problematicii, dezvăluirea de către avocat a secretului profesional, fără autorizarea clientului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare.

Cabinetul este dotat cu sistem de pază alarmă, în preîntâmpinarea oricărei pătrunderi neautorizate.

2. Consultarea şi informarea completă a clientului. Clientul va fi ascultat cu atenţie cu privire la toate aspectele problemei juridice cu care se confruntă. După ascultarea clientului, avocatul pune întrebări, pentru clarificarea amănunţită a tuturor împrejurărilor cauzei (cazului).

Clientul are dreptul la informare completă asupra situaţiei în care se află şi asupra a tot ceea ce i se poate întâmpla în viitor. Avocații vor expune toate etapele ce se pot parcurge în viitor, toate variantele de rezultat la care se poate ajunge.

3. Sinceritatea datorată. Din punct de vedere juridic şi moral, avocatul şi clientul sunt îndatoraţi la sinceritate reciprocă. Se recomandă sinceritatea din partea clientului, având în vedere confidenţialitatea relaţiei.

În schimb, avocatul trebuie să fie absolut sincer faţă de client, neadmiţându-se nicio excepţie de la această regulă.

4. Studierea probelor şi a dosarului cauzei. Este de neconceput exercitarea unei apărări fără cunoaşterea şi studierea în profunzime a tuturor pieselor dosarului, în faza de judecată.

În ceea ce priveşte domeniul dreptului penal, în faza de urmărire penală, se efectuează o cerere la organul de urmărire penală, având ca obiect studierea dosarului. Procurorul poate refuza o dată şi pe termen maxim de 10 zile studierea dosarului de către apărător. În urma studierii clientul va fi informat, în toate cazurile, iar atunci când este posibil, i se înmânează o copie a dosarului.
În domeniul dreptului civil și comercial actele se comunică prin instanță, iar citația conține o parolă, cu ajutorul căreia se pot vizualiza actele dosarului. La fel se întâmplă și în procesele penale, în faza de judecată.

5. Asistarea şi reprezentarea personală de către avocatul angajat.Clientul va fi asistat de avocatul angajat. Numai în cazuri excepţionale (caz de boală sau suprapuneri) se va asigura substituirea cu ajutorul unui colaborator. După cum se poate observa, avocații cabinetului au specializări diverse. De asistența și de reprezentarea clientului se va ocupa specialistul domeniului cauzei.

Clientul îşi alege avocatul nu pentru ca apoi să se găsească în situaţia de a avea alt avocat, care îl înlocuieşte pe titular.

6. Nu se angajează cauze ale unor clienţi cu interese contrarii, nici în aceeaşi cauză şi nici în cauze diferite. Este o cerinţă elementară a eticii profesionale.

7. Avocatul are dreptul de a angaja o anumită cauză sau de a refuza angajarea în acea cauză. Pot exista cauze în care fapta săvârşită creează avocatului titular al cabinetului resentimente, adică sentimente de condamnare morală a faptei.

Aşa este în cazul infracţiunilor de viol, de corupere sexuală de minori, de deţinere şi răspândire de materiale pornografice infantile, trafic de minori, exploatarea cerşetoriei sau infracţiuni săvârşite cu bestialitate.

În asemenea situaţii nu se percepe onorariu pentru consultaţie, iar onorariul perceput se restituie.

În domeniile dreptului civil sau comercial se refuză angajarea în cauze fără speranță de câștig.

8. Se recomandă clientului consultarea mai multor avocaţi. Nu este o risipă de bani, dimpotrivă, consultarea multiplă ajută la alegerea apărătorului potrivit.

Consultarea unui avocat nu creează vreo obligaţie a clientului faţă de acesta. Singura obligaţie este cea a achitării contravalorii consultaţiei.

Consultaţia la Cabinetul avocatului Szőcs Sándor costă 300 de lei și include de la 30 min. până la 2-3 ore, dacă este cazul (este cu 10 lei mai mare decât onorariul minim stabilit de Uniunea Națională a Barourilor din România).

Consultaţiile se desfăşoară în limba română, maghiară sau engleză.

Onorariul care reprezintă contravaloarea asistenţei sau reprezentării se negociază şi se stabileşte în funcţie de complexitatea cauzei, numărul coinculpaţilor, volumul de muncă estimat, timpul afectat, precum şi alţi factori ce caracterizează cauza. În cauzele civile sau comerciale se are în vedere și valoarea obiectului litigiului.